ผู้บังคับบัญชาฝ่ายพัฒนา
 
พ.ต.อ.หญิง สุวรินทร์ เลี้ยงกอสกุล
นวท.(สบ ๔) ฝพน.สฝจ.
ภารกิจหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
๑.มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา  ระบบบริหารการวิจัย การวางพื้นฐานเพื่อพัฒนา   งานวิจัยนิติวิทยาศาสตร์
๒.ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานของรัฐ (MOU)
๓.ประสานการวิจัยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น

 

 
ภาพการทำงานของฝ่ายพัฒนา
กำกับดูแล และบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบในการดูแลควบคุมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
   
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road