สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ( สฝจ.สพฐ.ตร. )
Institute of forensic training and reserch

                  สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ไว้ดังนี้

      1.   กองบังคับการอำนวยการ
      2.   กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 
      3.   กองทะเบียนประวัติอาชญากร
      4.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
      5.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
      6.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
      7.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
      8.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
      9.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
    10. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
    11. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
    12. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
    13. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
    14. สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  และหน่วยงานระดับกองกำกับการขึ้นตรง
  -กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
  -ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด
 
     
 

  ในปี พ.ศ.2548 ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (ศพน.) ได้จัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ ภายใต้สังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (สนง.ตร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรม   และให้ความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์สังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ และเพื่อพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

          ต่อมาปี พ.ศ.2552 มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกฐานะศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ   ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ กองบังคับการ มีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2553 แบ่งส่วนเป็น

          1. ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานอำนวยการต่างๆ ของหน่วย

          2. ฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ งานจัดฝึกอบรม งานบริการ การศึกษางานทะเบียนและวัดผล

          3. ฝ่ายพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยการวางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยนิติวิทยาศาสตร์

          4. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ในสถานบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

          5. กลุ่มงานมาตรฐาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแผน ควบคุมมาตรฐาน การปฤิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการศึกษาอบรม มาตรฐานตำแหน่ง ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของ
          ผู้ตรวจพิสูจน์
          6. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการภาควิชาการ งานห้องปฏิบัติการ งานสอนวิชาต่างๆ จัดทำโปรแกรมการศึกษา สรรหาครูอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
          รวมถึงการผลิตตำราคำสอน และเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road