กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
 
>>วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๔ พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง รอง ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ5) สฝจ. พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.ศขบ. ร่วมต้อนรับ นายไซม่อน ลาลิค เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) และนายแดเมียน ดูปองด์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธ์ – กรุงเทพฯ ส่วนปฏิบัติการต่างประเทศตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของ นายไซม่อนฯ พร้อมแนะนำตัว นายแดเมียน ฯ เจ้าหน้าที่คนใหม่ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน
>> วันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๔ พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะนำการประกันคุณภาพ การศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2564 สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค มี พ.ต.อ.หญิง อาพาภรณ์ ปลื้มใจ ผกก. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ และคณะ ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในได้อย่างถูกต้อง โดยมี พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง รอง ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ5) สฝจ.และข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ.สพฐ.ตร.เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.ณ ห้องประชุม พฐก.สพฐ.ตร. และประชุมทางไกลผ่าน Google Meet 
                                                                                                                                >>> อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
>> ประกาศ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
>> ประกาศ รายงานผลการประเมินกระบวนการฝึกอบรม (process) ๑ ด้านวิทยากรและเื่นื้อหาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
(สบ ๒) รุ่นที่ ๑๔ และ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

>> ประกาศ เรื่องขั้นตอนการจัดทำ Specialist flowchart
>> แนวทางการจัดทำเอกสารสำหรับการทดสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลัักฐาน
>> คุณสมบัติผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในคำสั่ง ที่ ๕๕/๒๕๖๐
>> ประกาศ สถาบันฝึกอบรมและวิจััยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
>> แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี)
>> ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.) รุ่นที่๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒๖/๑๐/๒๕๕๙)
>>ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.)ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรรุ่นที่ ๑๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (๒๒/๗/๒๕๕๙)
>>ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.)ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรรุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (๒๒/๗/๒๕๕๙)
                                                                                                                              >>> อ่านต่อเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง
>> ประกาศสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเจาะจง
>> ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสืบค้น ข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติด้านนิติวิทยาศาสตร์
>> ประกาศ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
>> ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ (ห้องออกกำลังกาย,ห้องสมุด ,ห้องประขุมเล็ก,ห้องพักอาจารย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> เอกสารโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(ห้องออกกำลังกาย,ห้องสมุด,ห้องประชุมเล็ก,และบ้านพักอาจารย์
>> ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(ห้องออกกำลังกาย,ห้องสมุด,ห้องประชุมเล็ก,และบ้านพักอาจารย์
>> ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถาบัน!!กอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
>> ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ :ซีซี  
>> ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
>> ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
                                                                                                                                >>> อ่านต่อเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงานการดำเนินการฝึกอบรม
image
>> เปิดอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๙/๐๔/๒๕๖๐)
>> วันที่ ๒๐-๓๑ มี.ค.๒๕๖เปิดอบรมโครงการหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุจราจรขั้นต้นและขั้นกลาง 
ณ บริเวณสถานที่เก็บรักษารถยนต์อุบัติเหตุของกลาง สภ.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี ของรุ่นที่ ๑ และ ๒ (๒๑/๐๓/๒๕๖๐)
>> โครงการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒  ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหต
>> โครงการฝึกอบรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตละเอียดของงานของ สพฐ.ตร. ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
>> โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ต.ว.ท.รุ่นที่ ๑๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน เพชรบุรี
                                                                                                                             >>> อ่านต่อเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road