ที่ตั้งหน่วยงาน
   

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สฝจ.สพฐ.ตร.)
(Institute of Police Forensic Science Training and Research
)

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙,     
๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖ โทรสาร ๐๒-๒๕๒-๐๐๓๐

Email: [email protected]

 


 

ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ตำบล ปึกเตียน อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี ๗๖๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๒ ๕๙๑ ๑๓๒, 

Email: [email protected]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road