ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานมาตรฐาน
 
พ.ต.อ.หญิง เรวดี วรรณโพธิ์กลาง
นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ.สพฐ.ตร.
ภารกิจหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐาน
๑.กำหนดและควบคุม  มาตรฐานการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์
๒.กำหนดและควบคุม  ่มาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์      
๓.กำหนดและควบคุม มาตรฐานการศึกษา อบรม              
๔.กำหนดและควบคุม มาตรฐานตำแหน่ง ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของผู้ตรวจพิสูจน 
กิจกรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด กมฐ.สฝจ
 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กมฐ.สฝจ.เข้าร่วมประชุมเรื่องตัวบ่งชี้วัด ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.
 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ อบรมการสร้างข้อสอบแก่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการออกข้อสอบ นวท.(สบ ๑-สบ ๔)
 วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กมฐ.สฝจ.โครงการฝึกอบรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (โครรงการของ สฝจ.ตร.)โดย น.ส. สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการสังกัด สพฐ.ตร.(ทั่วประเทศ) ณ ห้องประชุม รพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว. อาคาร ๗ ตร.
 วันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กมฐ.สฝจ.เข้าร่วมโครการฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการของสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

 
การดำเนินงานด้านคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (เฉพาะเคริื่องมือวิทยาศาสตร์)
 
 คำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑ ลง ๒๔ เม.ย.๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) เฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 
 
 
 
 

 
การดำเนินการตามมาตรฐานสากล
การรับรองระบบงานหน่วยตรวจประเภท C (ISO/IEC 17020: 2012) พฐก. (กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง) ศพฐ.๑ การตรวจลายนิ้วมือแฝง ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
ศพฐ.๑ การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีลักทรัพย์ ศพฐ.๑๐ การตรวจลายนิ้วมือแฝง นิ้วมือ และฝ่าเท้าแฝง
ศพฐ.๑๐ การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต ศพฐ.๑๐ การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025: 2005) พฐก. ห้องปฏิบัติการตรวจยาเสพติด

 
ภาพกิจกรรมการทำงานของกลุ่มงานมาตรฐาน
 
ตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดมาตรฐาน
เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 

คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขต โดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) เฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road